Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia AC

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie autocasco (AC) chroni właściciela pojazdu. W ramach AC ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek zdarzenia drogowego, działania żywiołów lub aktów wandalizmu. Od umowy AC można odstąpić w terminie 30 dni od jej zawarcia.

Ubezpieczenia samochodowe dzielą się na obowiązkowe (OC) i dobrowolne (np. AC, NNW, Ochrona Prawna). Po zakupie pojazdu tylko OC przechodzi na nowego właściciela. Wszelkie dobrowolne ubezpieczenia wygasają z dniem przeniesienia własności.

 

Kiedy można odstąpić od ubezpieczenia AC?

Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy AC zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ubezpieczający ma możliwość odstąpić od umowy ubezpieczenia AC w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy skutkuje rozwiązaniem ubezpieczenia z dniem otrzymania przez towarzystwo ubezpieczeniowe oświadczenia od ubezpieczającego.

 

Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za czas, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe udzielało ochrony. Jeżeli jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność (np. zapewniał auto zastępcze na czas naprawy samochodu), właściciel pojazdu zobowiązany jest do uregulowania należności.

 

Kiedy wygasa umowa AC?

Umowa ubezpieczenia AC wygasa wraz z upływem okresu, na jaki była zawarta, w skutek wyczerpania sumy ubezpieczenia (np. po wypłaceniu kilku odszkodowań za odbyte szkody) oraz z dniem wyrejestrowania pojazdu. Po wyrejestrowaniu samochodu właściciel ma obowiązek okazać ubezpieczycielowi decyzję o wyrejestrowaniu. W odróżnieniu od obowiązkowego ubezpieczenia OC, dobrowolne ubezpieczenie AC wygasa z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu na osobę trzecią. Ubezpieczenie AC może zostać przeniesione na innego właściciela tylko wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarte jest ubezpieczenie autocasco, oraz nowy właściciel samochodu wyrażą zgodę na przeniesienie praw. Jeżeli nowy właściciel pojazdu, chce korzystać z AC poprzedniego właściciela, powinien zgłosić ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego jeszcze przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży samochodu.

 

Rozwiązanie umowy AC przez towarzystwo ubezpieczeniowe

Umowa ubezpieczenia AC może zostać rozwiązana także z inicjatywy ubezpieczyciela. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku, gdy osoba ubezpieczająca samochód podpisując umowę, celowo podała nieprawdziwe informacje, które mogłyby wpłynąć na to, że towarzystwo odmówiłoby podpisania umowy. Informacje te mogą dotyczyć, np. stanu faktycznego pojazdu lub liczby spowodowanych przez kierowcę szkód w ostatnich latach. AC traci swoją ważność, gdy umowa ubezpieczenia została zawarta przed rejestracją pojazdu, a w terminie 30 dni od jej podpisania pojazd nie został zarejestrowany. O rozwiązaniu umowy AC może też zadecydować brak możliwości wykonania przeglądu pojazdu lub jego negatywny wynik.

 

Zwrot składki za niewykorzystany czas ubezpieczenia AC

Osoby, które sprzedały samochód, a posiadały jeszcze opłacone ubezpieczenie AC, mogą ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. W tym celu trzeba zgłosić się do ubezpieczyciela i okazać zawiadomienie o zbyciu pojazdu, kopię umowy sprzedaży i podać numer konta bankowego. Zwrot składki będzie dotyczył okresu, za który została ona opłacona, a który nie będzie już wykorzystany.

Zwrotu składki za niewykorzystany czas ubezpieczenia mogą nie otrzymać właściciele pojazdów, którzy otrzymali wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą.

więcej informacji znajdziemy na https://www.proama.pl/ubezpieczenie_samochodu/ubezpieczenie_ac/

 

Author: Redaktor Naczelny

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
Badanie nasienia jako element przygotowań do zapłodnienia in vitro

Zanim specjaliści przystąpią do zasadniczej pracy, czyli pozaustrojowego łączenia komórki jajowej z plemnikiem, para starająca się o potomstwo poddawana jest...

Zamknij